Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Γεώργιος Βιζυηνός: Ο Μοσκώβ-Σελήμ


Ο Μοσκώβ-Σελήμ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟFREE photo hosting by Fih.gr
Ο Μοσκώβ - Σελήμ είναι το τελευταίο διήγημα
του Βιζυηνού και δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα Εστία από τις 28
Απριλίου 1895, ενώ ο Βιζυηνός βρισκόταν έγκλειστος στο ψυχιατρείο. Πρόκειται
για ένα αφήγημα πλούσιο σε ηθογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία και μας
παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός κυνηγημένου και αδικημένου ανθρώπου, του
Τούρκου Σελήμ. Μάλιστα στον πρόλογο του έργου ο συγγραφέας αναφέρει για την
επιλογή του να περιγράψει τις περιπέτειες ενός Τούρκου: «Φοβούμαι μήπως οι
φανατικοί της ιδικής μου φυλής ονειδίσωσι ένα Έλληνα συγγραφέα, διότι δεν
απέκρυψεν την αρετήν σου ή δεν υπεκατέστησεν εν τη αφηγήσει σου ένα
χριστιανικόν ήρωα. Αλλά μη σε μέλει. Δεν θα αφαιρεθεί τι από την αξίαν σου,
διότι ενεπιστεύθης εις εμέ τας περιπετείας της ζωής σου και δεν θα με τύψει
ποτέ η συνείδησις, διότι, ως απλούς χρονογράφος, εξετίμησα εν σοι ουχί τον
άσπονδον εχθρόν του Έθνους μου, αλλ’ απλώς τον άνθρωπον. Δια τούτο μη σε
μέλλει, θα γράψω την ιστορίαν σου.»

Γεώργιος Βιζυηνός


Γεώργιος Βιζυηνός - Ο Μοσκώβ-Σελήμ (Πολιτικό Καφενείο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου